โครงการพัฒนาบัณฑิตแบบบูรณาการร่วมกับสถานประกอบการ “SCG Packaging x RMUTP Workshop”

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการพัฒนาบัณฑิตแบบบูรณาการร่วมกับสถานประกอบการ “SCG Packaging x RMUTP Workshop” เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้แก่นักศึกษาเพิ่มเติมจากห้องเรียน โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณวรรณา สุทัศน์ ณ อยุธยา Chief Packaging Specialist และคุณธนัชชา ว่องอมรนิธิ Brand Management Office จากบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตรายใหญ่ที่มีความหลากหลายด้านบรรจุภัณฑ์มาให้ความรู้แก่นักศึกษาสาขาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สนใจ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2560 และวันที่ 4,18 กันยายน 2560

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *