ราชมงคลพระนคร ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา จาก Bali State Polytechnic ประเทศอินโดนีเซีย

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมผู้บริหาร ให้การต้อนรับอาจารย์ และนักศึกษา จาก Bali State Polytechnic ประเทศอินโดนีเซีย ที่ได้เข้าเยี่ยมชมคณะบริหารธุรกิจ พร้อมหารือความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ การพัฒนางานวิจัยร่วมกัน รวมทั้งส่งนักศึกษาเข้าฝึกสหกิจศึกษา นอกจากนี้ยังมีการสอนรำไทยแก่ผู้เข้าเยี่ยมชม ณ ห้องประชุมสัญจร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *