ราชมงคลพระนคร ติดตามการปฏิบัติงานของนักเรียนทุนรัฐบาล

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประธานในการประชุม เพื่อปรึกษาหารือและติดตามการปฏิบัติงานของนักเรียนทุนรัฐบาล กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) ที่สำเร็จการศึกษาแล้วและปฏิบัติหน้างาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมบัวม่วง1 สำนักงานอธิการบดี

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *