ราชมงคลพระนคร จับมือ ปริญสิริ พัฒนาวิชาการ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) เพื่อร่วมมือทางวิชาการ การจัดการศึกษา การบูรณาการงานวิจัย และการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์เพิ่มขึ้น โดยคุณสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย ประธานคณะกรรมการผู้จัดการบริษัท ปริญสิริฯ ได้มอบทุนการศึกษาผ่านกองทุนพัฒนานักศึกษาจำนวน 400,000 บาท ซึ่งมี ดร.วิชา จุ้ยชุม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมเป็นเกียรติในการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี ราชมงคลพระนคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *