การประชุมสัมมนาการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ โดยได้รับเกียรติจากผศ.ดร.กานดา ชัยภิญโญ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติเพื่อการศึกษาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และรศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิยาลัยสวนดุสิต วิทยากรในการบรรยาย เรื่องการเตรียมความพร้อมการเป็นม. ในกำกับของรัฐ สภาพปัญหาและแนวทางการบริหารงาน กรณีศึกษา ซึ่งมีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกว่า 300 คน ณ ห้องประชุมกรุงธน บอลล์รูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *