การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 และการประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 8

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง กำหนดจัดการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 ในหัวข้องาน “ราชมงคลสร้างสรรค์กับนวัตกรรมที่ยั่งยืนสู่ประเทศไทย 4.0 หรือ Creative RMUT and Sustainable Innovation for Thailand 4.0” ระหว่างวันที่ 7 – 9 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ทั้งนี้ ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากร ร่วมส่งบทความเข้าร่วมในงานดังกล่าว ได้ตั้งแต่บัดนี้ – 31 พฤษภาคม 2560 โดยบุคลากรและนักศึกษาในสังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน จัดทำโปสเตอร์และการจัดทำผลิตภัณฑ์เพื่อเข้าร่วมแสดงในงานได้จากมหาวิทยาลัย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้ประสานงานในการจัดทำโปสเตอร์เพื่อให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกันพร้อมทั้งประสานงานกับนักวิจัยเพื่อขอข้อมูล

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://rmutcon2017.rmutr.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร 0 2441 6059 ต่อ 2420 – 2426

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *