ราชมงคลพระนคร เปิดงาน RMUTP go Digital ประกาศก้าวสู่ Digital University อย่างยั่งยืน

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ดำเนินงานจัดโครงการ RMUTP Go Digital : Student Activity Day ประกาศนโยบายการเป็น Digital University ภายในงาน Digital Day เพื่อเป็นการขับเคลื่อน การบริหารจัดการหน่วยงานต่างๆ รวมถึงการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยให้สนองต่อการก้าวเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ด้วยการพัฒนาพื้นฐานองค์ความรู้ ร่วมกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่เข้ามาเป็นพื้นฐานในการจัดการเรียนการสอน ที่สามารถขับเคลื่อนการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ตามนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0

ทั้งนี้ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การแถลงนโยบายการขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University) จากคณะผู้บริหาร พร้อมเปิดตัวคณะกรรมการขับเคลื่อน Digital University งานเปิดโลกกิจกรรม ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560 ประกอบด้วย กิจกรรมการแสดงจากชมรมศิลปะการแสดง ชมรมดนตรี ชมรมวิชาการ ชมรมผู้ประกอบการ การบรรยายพิเศษจาก คุณศุภธิดา พรหมพยัคฆ์ บริษัท Google KUDOSIZ  พร้อมร่วมตอบคำถามลุ้นรับของรางวัลภายในงาน และสนุกไปกับบูธกิจกรรมจากบริษัทต่างๆ ได้แก่ คอมเทีย ไมโครซอฟ ทรู HP โรบอท ที่มาจัดแสดงเทคโนโลยีภายในงาน โดยผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (พณิชยการพระนคร)

สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมงานจะได้รับชั่วโมงกิจกรรมนักศึกษา 3+3+3+1 = 10 ชั่วโมง รายละเอียดดังนี้

1. กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

– กิจกรรมมหาวิทยาลัย (บังคับแกน) ด้านกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม จำนวน 3 ชั่วโมงกิจกรรม

2. กิจกรรมพิธีเปิดงาน RMUTP Go Digital และ เปิดโลกกิจกรรม ครั้งที่ 3 Student Activity Day

– กิจกรรมมหาวิทยาลัย (บังคับเลือก) ด้านกิจกรรมวิชาการและวิชาชีพ จำนวน 3 ชั่วโมงกิจกรรม

3. กิจกรรมสมัครสมาชิกชมรม (1 คน : 1 ชมรม) และร่วมชมบูธนิทรรศการดิจิทัล รวม 14 บูธ
– กิจกรรมพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตพึงประสงค์ ด้านกิจกรรมวิชาการและวิชาชีพ จำนวน 3 ชั่วโมงกิจกรรม

**หากนักศึกษาเข้าร่วมครบทั้ง 3 กิจกรรรม จะได้รับชั่วโมงกิจกรรมพิเศษ กิจกรรมบัณฑิตพึงประสงค์ ด้านคุณธรรม จริยธรรม เพิ่มโดยอัตโนมัติ อีก 1 ชั่วโมง รวม 10 ชั่วโมง!!!

วิธีการเข้าร่วมกิจกรรม
1. นักศึกษาเข้าศึกษาคู่มือการใช้งาน Google RMUTP ได้ที่ https://goo.gl/ErLLZD
2. นักศึกษาเข้าตรวจสอบ gmail ของตนเอง http://reg.rmutp.ac.th
– เข้าสู่ระบบ (Login) โดยใช้รหัสนักศึกษาและรหัสผ่าน (รหัสผ่านเริ่มต้นเป็นรหัสบัตรประชาชน) (xxxx.x@rmutp.ac.th)
– ระเบียนประวัติ คลิกเมนู “ระเบียนประวัติ” เพื่อดูชื่อ email ของนักศึกษา
– ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ email ของนักศึกษาจะอยู่ที่หมวด “ข้อมูลส่วนบุคคล”
3. นักศึกษาจะต้องเข้าอีเมล์ google ของนักศึกษา http://mail.rmtup.ac.th
4. เปิดลิงค์เพื่อนำ QR CODE มาใช้ และนำไปเข้าเครื่องสแกน ณ จุดต่างๆ ตามที่กำหนด
5. หากนักศึกษามีปัญหาในการเข้าใช้ ติดต่อ ศูนย์บริการทรานสคริปต์กิจกรรม หรือจุด Digital Service ณ โถงอาคารพร้อมมงคล ศูนย์พณิชยการพระนคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *