เจรจาความร่วมมือด้านวิชาการ กับ Wellington Institute of Technology & Whitireia ประเทศนิวซีแลนด์

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครและผู้บริหาร ให้การต้อนรับ Ms. Moira Hagenson, General Manager, International จาก Wellington Institute of Technology & Whitireia ประเทศนิวซีแลนด์ เพื่อเจรจาความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านการอบรมต่างๆ การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *