พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 และพิธีเปิดงาน RMUTP Go Digital : Student Activity Day

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาจาก 9 คณะเข้าร่วม โดยมีพิธีบวงสรวงกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีไหว้ครูโดยตัวแทนนักศึกษานำพานดอกไม้ธูปเทียนขึ้นไหว้ครู พิธีมอบทุนการศึกษา มอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาดีเด่น และนักศึกษาโครงการเพชรราชมงคลพระนคร รุ่นที่ 13

ในช่วงบ่าย รศ.สุภัทรา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน RMUTP Go Digital : Student Activity Day โดยมีการแจ้ง 3 นโยบายการขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ได้แก่
1. การรณรงค์ให้นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกคนใช้ E-mail @RMUTP เพื่อการติดต่อสื่อสารภายในมหาวิทยาลัยได้สะดวกมากยิ่งขึ้น โดยบุคลากรทั้งหมดของมหาวิทยาลัยได้รับพื้นที่เก็บข้อมูลแบบไม่จำกัด
2. การนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่ออาจารย์และนักศึกษามาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน เช่น Google for Education ที่สามารถเลือกใช้เครื่องมือได้ทั้ง Google classroom, Google site, Google slide และ โปรแกรม Learning Management System หรือ LMS โปรแกรมเพื่อบริหารจัดการเรียนการสอนโดยผู้เรียนและผู้สอนสามารถติดต่อกันผ่าน Chat, E-mail, Web-board รวมทั้งสามารถเก็บบันทึกข้อมูล กิจกรรมการเรียนของผู้เรียนไว้บนระบบเพื่อผู้สอนสามารถนำไปวิเคราะห์ ติดตามและประเมินผลการเรียนการสอนในรายวิชานั้นอย่างมีประสิทธิภาพ
3. การสนับสนุนให้นักศึกษาและอาจารย์ใช้แอปพลิเคชั่น RMUTP Study life ที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและการติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์และนักศึกษา เช่น ตรวจสอบตารางสอบ เช็คชื่อเข้าห้องเรียน และระบบทรานสคริปต์กิจกรรม เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีการพูดคุย นายณัฐพล วงศาวณิชชากร หรือ ยุ่น ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ ผ่าน Facetime และ นายเทวินทร์ สุรเชิดเกียรติ หรือ ท็อป จากคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน พร้อมเปิดตัวคณะกรรมการขับเคลื่อน Digital University และการบรรยายพิเศษโดย คุณศุภธิดา พรหมพยัคฆ์ ผู้ก่อตั้งและที่ปรึกษาบริษัท เอดดูเทคประเทศไทย จำกัด การแสดงจากชมรมต่างๆ ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *