ศูนย์การจัดการความรู้ จัดกิจกรรมถ่ายทอดจัดการความรู้ ด้านการวิจัยต่อยอดสู่นวัตกรรมรางวัลระดับโลก

ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีภายในมหาวิทยาลัย แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและผู้สนใจ ในหัวข้อ “สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ นวัตกรรมรางวัลระดับโลก” ซึ่งจัดโดยศูนย์การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุรเชษฐ เดชฟุ้ง และดร.พสิษฐ์ สุวรรณภิงคาร อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ เจ้าของรางวัลเหรียญทองและเหรียญเงิน จากการประกวดผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ร่วมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์) เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560

ทั้งนี้ทุกท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้ที่ www.webkm.rmutp.ac.th/km

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *