ราชมงคลพระนคร ร่วมกับรร.ทรายทองวิทยา ส่งเสริม–พัฒนา ผู้เรียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำโดย รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ร่วมกับนายอนุสรณ์ ทาสระคู ผู้อำนวยการโรงเรียนทรายทองวิทยา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่สังคมที่มีคุณภาพ รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เพิ่มศักยภาพด้านวิชาการแก่นักเรียน ส่งเสริม และแลกเปลี่ยนด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *