ราชมงคลพระนคร จับมือบริษัทภูเก็ตฯ พัฒนาสู่เมืองชั้นนำระดับโลก


รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนามความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด เพื่อสนับสนุนการศึกษา การวางผังเมือง การออกแบบปรับปรุงฟื้นฟู และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเมืองภูเก็ตให้เป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นนำระดับโลก ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *