ราชมงคลพระนคร จับมือทรู พัฒนาเทคโนโลยี มุ่งสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนามความร่วมมือกับคุณพิรุณ ไพรีพ่ายฤทธิ์ ผู้อำนวยการด้านธุรกิจภาครัฐและการศึกษา บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันพัฒนางานวิชาการ เทคโนโลยีและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *