ราชมงคลพระนคร จับมือเอกชนพัฒนาสหกิจศึกษา

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานลงนามความร่วมมือระหว่างคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับบริษัท เอส.วี.พี.กรุ๊ป บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัดและธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) เพื่อพัฒนาในด้านการปฏิบัติการสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้มีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงค์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี คณะบริการธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *