คณะบริหารธุรกิจ ราชมงคลพระนคร จัดปฐมนิเทศนักศึกษาโควตากีฬา

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาโควตากีฬา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า พร้อมด้วย ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ คุณโกศล พรพัฒนนางกูร และ คุณพงษ์พันธ์ วัฒนลิขิต จากสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร กล่าวให้โอวาทแก่นักกีฬา และมอบรางวัลให้กับนักกีฬาที่มีผลงานด้านกีฬา การเรียนดีเด่น และนักกีฬาที่มีการพัฒนาผลการเรียนให้อยู่ในระดับที่ดี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจและเป็นต้นแบบให้แก่นักกีฬาคนอื่นต่อไป เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมอาภากร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *