อธิการบดี ต้อนรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยแห่งแห่งชาติลาว

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ต้อนรับผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ที่จะเดินทางไปประชุมพร้อมกับอาจารย์ธานี สุคนธะชาติ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ซึ่งเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยเอกชนในไคโต ประเทศญี่ปุ่น ที่ Toyusu Campus, Shibaura Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 3 – 7 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 3 กรกฏาคม 2560

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *