ราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว หลายอัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้

สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน – ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา คุณวุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา

สังกัดกองคลัง – ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา คุณวุฒิ ปริญญาตรี ด้านการบัญชี หรือด้านการเงิน การคลัง และตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา คุณวุฒิ ปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ

สังกัดสถานีวิทยุสาธารณะเพื่อการศึกษา – ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา คุณวุฒิ ปริญญาตรี ด้านสื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ ด้านคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00–15.30 น. ในวันราชการ ณ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี รายละเอียดเพิ่มเติม www.hrm.offpre.rmutp.ac.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *