ราชมงคลพระนคร “พาน้องทำดี ถวายในหลวง”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่
10 ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการจิตอาสา “พาน้องทำดี
ถวายในหลวง” ชวนนักศึกษา 9 คณะ ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะบริหารธุรกิจ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มาเป็นจิตอาสาร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ด้วยการทำความสะอาดโดยรอบมหาวิทยาลัยและในพื้นที่ใกล้เคียง
ตั้งแต่บัดนี้ – 27 กรกฎาคม 2560 และในวันที่ 28 นี้ มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล
พร้อมตั้งจุดลงนามถวายพระพร ” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
และได้แสดงความจงรักภักดี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *