นศ.สถาปัตย์ฯ คว้ารางวัลที่ 2 การประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ “โครงการ SCG Packaging × Wallpaper* The Challenge 2017”

นางสาวณัชวิการณ์ ตั้งสะสมวงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คว้ารางวัลที่ 2 จากการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ “โครงการ SCG Packaging × Wallpaper* The Challenge 2017” แนวคิด “ความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นจริง” ภายใต้โจทย์การประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ขนส่งผลิตภัณฑ์ซอสพริกศรีราชา ตราศรีราชาพานิช

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *