ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านสิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์

ศูนย์การจัดการความรู้ มทร.พระนคร เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการความรู้จากแนวปฏิบัติที่ดีด้านการวิจัยต่อยอดสู่นวัตกรรมรางวัลระดับโลก
ศูนย์การจัดการความรู้ มทร.พระนคร ขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีของเครือข่ายการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัย ในหัวข้อ “สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ นวัตกรรมรางวัลระดับโลก” ในวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ผศ.ดร.สุรเชษฐ เดชฟุ้ง และดร.พสิษฐ์ สุวรรณภิงคาร เจ้าของรางวัลเหรียญทองและเหรียญเงิน จากการประกวดผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ ที่นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ร่วมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในครั้งนี้
ทั้งนี้ ทุกท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้ โดยสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ที่
หรือ โทร 0 2281 1833 ต่อ 6225, 6227 ศูนย์การจัดการความรู้ มทร.พระนคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *