ราชมงคลพระนคร ต้อนรับเฟรชชี่ปี 2560

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า ในวันที่ 8 -9มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร) เพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่ และเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญยิ่งต่อนักศึกษาระดับปริญญาตรีใหม่ทุกคน ที่จะต้องทราบถึงข้อปฏิบัติ กฎระเบียบและทราบแนวทางปฏิบัติของบัณฑิตวิทยาลัย รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อการปรับตัวทั้งในการเรียนและการอยู่ร่วมกันกับหมู่คณะได้อย่างมีความสุข และมุ่งแสวงหา สร้างความรู้ และการต่อยอดความรู้ ที่สร้างคุณูปการให้แก่สังคมและประเทศชาติ โดยภายในงานมีการบรรยายพิเศษ เรื่องการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีจุดมุ่งหมาย

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *