ราชมงคลพระนคร ทุ่มงบแจกกว่าล้านบาท  “ให้นศ.ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ – เรียนดี – กิจกรรมเด่น”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559-2560 ในวันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ (ศูนย์พณิชยการพระนคร) ซึ่งมีนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559-2560 จำนวน 3 ประเภท ได้แก่ ทุนกิจกรรมดีเด่น ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ และทุนเรียนดี รวมทั้งสิ้น 89 ทุน เป็นเงิน 1,020,200 บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1) ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวนทุน 48 ทุน รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 610,200 บาท ทุนประเภทนี้ เป็นทุนที่สนับสนุนนักศึกษาที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความลำบากในการใช้ชีวิต ทั้งในด้านความเป็นอยู่ และค่าเล่าเรียน มอบทุนให้เป็นค่าธรรมเนียมการศึกษา ของปีการศึกษานั้นๆ โดยมีนักศึกษาที่ได้รับทุนจาก 9 คณะ ดังนี้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 7,400 บาท จำนวน 3 คน รวม 22,000 บาท 13,000 บาท จำนวน 2 คน รวม 26,000 บาท รวมเป็นเงิน 48,200 บาท / คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 13,000 บาท จำนวน 10 คน รวมเป็นเงิน 130,000 บาท / คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 13,000 บาท จำนวน 15 คน รวม 195,000 บาท / คณะบริหารธุรกิจ 13,000 บาท จำนวน 1 คน รวม 13,000 บาท / คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13,000 บาท จำนวน 10 คน รวม 130,000 บาท / คณะวิศวกรรมศาสตร์ 15,000 บาท จำนวน 2 คน รวม 30,000 บาท / คณะศิลปศาสตร์ 12,000 บาท จำนวน 1 คน รวม 12,000 บาท / คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 13,000 บาท จำนวน 2 คน รวม 26,000 บาท / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 13,000 บาท จำนวน 2 คน รวม 26,000 บาท

2)ทุนเรียนดี จำนวน 36 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 360,000 เป็นทุนที่สนับสนุนนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ได้อันดับ 1 ของแต่ละชั้นปีทั้ง 9 คณะ เป็นทุนแบบเงินรางวัล จำนวนทุนละ 10,000 บาท โดยมีนักศึกษาที่ได้รับทุนจาก 9 คณะ ดังนี้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวน 4 คน รวม 40,000 บาท / คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จำนวน 4 คน รวม 40,000 บาท / คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จำนวน 3 คน รวม 30,000 บาท / คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 7 คน รวม 70,000 บาท / คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 3 คน รวม 30,000 บาท / คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 3 คน รวม 30,000 บาท / คณะศิลปศาสตร์ จำนวน 4 คน รวม 40,000 บาท / คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น จำนวน 4 คน รวม 40,000 บาท / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จำนวน 4 คน รวม 40,000 บาท

3)ทุนกิจกรรมดีเด่น จำนวน 5 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท เป็นทุนที่จ่ายเป็นรางวัลและเพื่อสนับสนุนนักศึกษาที่ทำกิจกรรมให้กับมหาวิทยาลัย คณะ หรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะ และได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการทุนฯ มอบให้จำนวนทุนละ 10,000 บาท โดยมีนักศึกษาที่ได้รับทุน 4 คณะ ดังนี้ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 1 คน จำนวน 10,000 บาท คณะบริหารธุรกิจ 1 คน จำนวน 10,000 บาท คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 1 คน จำนวน 10,000 บาท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 คน จำนวน 20,000 บาท

ทั้งนี้นักศึกษาสามารถติดตามข่าวสารการสมัครขอรับทุนการศึกษาทั้ง 3 ประเภท ได้ที่ เว็บไซต์มหาวิทยาลัย http://rmutp.ac.th หรือ เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา http://std.offpre.rmutp.ac.th หรือสามารถติดต่อที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะที่ตนเองสังกัด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *