ราชมงคลพระนคร ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับโอตาโก โพลีเทคนิค ประเทศนิวซีแลนด์

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมเจรจาและลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ Mr. Yuan Pei , international relationship developer จากโอตาโก โพลีเทคนิค ประเทศนิวซีแลนด์ โดยมี คุณจารุวรรณ พงษ์จารุวัฒน์ ผู้จัดการโครงการ หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ สถานทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย ซึ่งเดินทางมาเจรจา และลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในเรื่องการฝึกอบรม การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา พร้อมเยี่ยมชมงานฝีมือของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รวมถึงงานด้านการออกแบบของ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *