ร่วมต้อนรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยจีน

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมผู้บริหาร ให้การต้อนรับ Dr.Zhonghua Zhao, Director of The International and Exchange Department of GongQing College, Nanchang University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อหารือแนวทางในการรับนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาต่อ และการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนร่วมกัน ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *