ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560

กำหนดการ วัน/เดือน/ปี
สมัครด้วยตัวเอง  งานทะเบียนคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม วันเวลาราชการ  (รอบเช้า 9.00-12.00 น.  รอบบ่าย 13.00-15.00 น.) 15 พฤษภาคม  – 2 มิถุนายน 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 7 มิถุนายน 2560
สอบคัดเลือก และชำระค่าสมัครสอบ 10 มิถุนายน 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 14 มิถุนายน 2560
ขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ผ่านเว็บไซต์ 19-22 มิถุนายน 2560
ชำระค่าลงทะเบียนเรียนผ่านธนาคาร 19-23 มิถุนายน 2560
รายงานตัวขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษา และทำบัตรนักศึกษา ณ ห้องประชุมกรมหลวง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  (รอบเช้า 9.00– 12.00 น. รอบบ่าย 13.00– 15.00 น.) 23 มิถุนายน 2560
ปฐมนิเทศ และเปิดภาคเรียน 1/2560 1 กรกฎาคม 2560

 

หมายเหตุ

 1. ปฏิทินการสอบคัดเลือกฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของมหาวิทยาลัย
 2. ค่าสมัครสอบ จำนวน 300 บาท
 3. ค่าขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษา จำนวน 1,500 บาท ค่าทำบัตรนักศึกษา จำนวน 100 บาท
 4. ค่าลงทะเบียนเรียนแบบเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร จำนวน 35,000 บาท แบ่งเป็น ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 15,000 บาท ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 15,000 บาท และภาคเรียนที่ 3 จำนวน 5,000 บาท
 5. จัดการเรียนการสอน เสาร์-อาทิตย์ กรณีนักศึกษา สังกัด กศน. จะจัดการเรียนการสอนวัน ศุกร์-เสาร์

เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตามคุณสมบัติดังนี้

 1. รูปถ่าย 1 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จํานวน 2 รูป
 2. สำเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ชุด
 3. สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ชุด
 4. สําเนาใบแสดงผลการเรียนและเอกสารรับรองคุณวุฒิทางการศึกษา อย่างละ 1 ชุด
 5. สําเนาปริญญาบัตร จํานวน 1 ชุด
 6. สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) จํานวน 1 ชุด
 7. สําเนาสัญญาจ้างให้ดํารงตําแหน่งครู จนถึงวันที่รับสมัครหรือสําเนาสมุดประจําตัวครูที่เป็นปัจจุบันยังไม่มีการจําหน่ายออก จํานวน 1 ชุด
 8. สําเนาหนังสือจากคุรุสภาที่อนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผันในวันที่รับสมัคร

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  งานทะเบียน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โทร. 02-6653777 ต่อ 7103, 7104

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *