การประชุม คณะกรรมการบริหารเครือข่ายการจัดการความรู้

ศูนย์การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นตัวแทนจัดการประชุม คณะกรรมการบริหารเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (KM RMUT+2) โดยมีรศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ เป็นประธานในการเปิดประชุม เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ2560 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *