ราชมงคล 9 แห่ง เข้าร่วมการประชุม Taiwan-Thailand Education Forum ครั้งที่ 6 มุ่งพัฒนาการศึกษาสู่ยุคประเทศ 4.0 ร่วมกับมหาวิทยาลัยในไต้หวัน

ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ ผู้ช่วยอธิการบดี ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล รองคณบดีฝ่ายรองคณบดีฝ่ายวางแผน คณะวิศวกรรมศาสตร์ และดร.ฉัตรแก้ว จริยตันติเวทย์ เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเข้าร่วมการประชุม Taiwan-Thailand Education Forum ครั้งที่ 6 ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงการศึกษาของสาธารณรัฐจีน หรือ ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 13-17 มิถุนายน 2560 ซึ่งจัดการประชุมและการบบรยายเกี่ยวข้องกับการศึกษา ในประเด็นเรื่องนวัตกรรม การวิจัย ความท้าทายในการก้าวสู่ยุคประเทศไทย 4.0 รวมทั้งการเปรียบเทียบกับนโนบายนโยบายมุ่งใต้ใหม่ (New Southbound Policy) ของไต้หวัน
สำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี ให้รับผิดชอบทำรายงานสรุปและนำเสนอในหัวข้อ Smart Engineering & Technology ซึ่งเป็น 1ใน 3 หัวข้อที่จะมีการประชุมหารือร่วมกัน ทั้งนี้การนำเสนอได้รับความสนใจจากมหาวิทยาลัยของไต้หวันหลายแห่ง เช่น Taiwan Shoufu University, National ILAN University และ Fooyin University โดยจะได้มีการขยายความร่วมมือกันในระยะต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *