กระทรวงดิจิทัล จับมือราชมงคลพระนคร ตั้งฮับดิจิทัล ประตูเชื่อมโลกธุรกิจ ผลักดัน Startup เติบโตอย่างยั่งยืน

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปั้นเว็บไซต์ S-Curve Hub ศูนย์กลางธุรกิจยุคดิจิทัล (Digital Hub) ผลักดันธุรกิจ Startup เติบโตอย่างยั่งยืน

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวว่า ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยแลนด์ 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ประเทศไทยมีนโยบายผลักดันการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยการพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตภาคอุตสาหกรรมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (S-curve) ซึ่งมีเป้าหมายในการต่อยอด 5 อุตสาหกรรมเดิม (First S-Curve) และผลักดัน 5 อุตสาหกรรมใหม่ (New S-Curve) ดังนั้นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงร่วมกันจัดโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม ด้วยเครื่องมือดิจิทัลอย่างยั่งยืน หรือ S-Curve Hub ขึ้น เพื่อพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรม SMEs และผลักดัน Start up ไทยให้มีศักยภาพ สอดรับกับการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่เข้ามามีส่วนในการสร้างมูลค่าการค้า ยกระดับขีดสามารถการแข่งขันของประเทศ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม

ด้าน ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผู้ดูแลโครงการเปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดทำเว็บไซต์ https://.scurvehub.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ขนาดใหญ่ที่เปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำในกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve ได้เข้ามาใช้ประโยชน์ และยังพร้อมรองรับการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ย่อยของผู้ประกอบการ SMEs และธุรกิจ Start up ไทยกว่า 1,000 บริษัท โดยในเว็บไซต์จะเป็นแหล่งรวมข่าวสาร บทความจากผู้รู้และนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยในเครือข่ายกว่า 100 แห่ง รวมถึงองค์ความรู้ นวัตกรรม แนวทางการประกอบธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ และแหล่งข้อมูลธุรกิจ Start up ต่างๆที่ผู้สนใจสามารถเข้ามาศึกษา หรือผู้ประกอบการเข้ามาต่อยอดหรือจับคู่ธุรกิจการค้าจนเกิดการซื้อขายซึ่งกันและกัน รวมถึงเป็นแหล่งแสวงหาเงินทุน ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน และสนับสนุนให้ธุรกิจไทยเปลี่ยนรูปแบบการทำธุรกิจแบบเดิมสู่ระบบการค้าออนไลน์เต็มรูปแบบ (e-Business) รวมไปถึงสร้างกลไกและยกระดับความเชื่อมั่นให้กับสินค้าของไทย ตลอดจนเตรียมฐานข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงระบบการค้าไทยเข้ากับระบบการค้าสากล และยังเป็นการพัฒนากำลังคนทางด้านดิจิทัลในธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล (Tech Startup) เพื่อให้มีทักษะ และความเชี่ยวชาญ โดยในวันที่ 29 มิถุนายน 5,12 กรกฎาคม 2560  ได้จัดอบรมสัมมนาการสร้างเว็บไซต์ให้กับผู้แทนสถานประกอบการอุตสาหกรรม First S-Curve และ New S-Curve แบ่งเป็น 3 รุ่น รุ่นละ 50

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://.scurvehub.com หรือโทร. 090-914-3831 และ 02-538-7757

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *