สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศกรุงบูดาเปสต์ เยี่ยมชมราชมงคลพระนคร

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้การต้อนรับ Ms.Prapa Vijaykadga ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงบูดาเปสต์  Mr.Mate Kanoczky และ Mrs.Agnes Katailin Horvath ,Managing Director บริษัท Street Kitchen ประเทศฮังการี  ในโอกาสเดินทางเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมหารือเรื่องการจ้างงาน และสหกิจศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ในต่างประเทศ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ณ ห้องบัวชมพู คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *