ราชมงคลพระนคร โชว์ศักยภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 8

พล.อ.อ ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดงานการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 8 ภายใต้งานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : ความท้าทายด้านสังคมดิจิทัล (ICON SCI) โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวรายงาน พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานทางวิชาการ ซึ่งการจัดงานครั้งนี้เป็นเวทีสากลในการนำเสนอผลงานวิชาการและผลงานวิจัยทางด้านต่างๆ และเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย ซึ่งปีนี้เน้นผลักดันแนวคิดการพัฒนาด้านสังคมดิจิทัลอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเป็นการขับเคลื่อนสังคมอย่างแท้จริง และสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยในการก้าวสู่ Digital University อีกทั้งการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักวิจัยไทยและชาวต่างประเทศ โดยส่งผลงานวิจัยเข้ารวมทั้งหมด 180 ผลงาน ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ วิทยาศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน, เทคโนโลยีนวัตกรรมและวิศวกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน, การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย ,ด้านเศรษฐศาสตร์ โดยมีการบรรยายพิเศษจาก Dr.Arun S. Wagh บรรยายในหัวข้อ สารอนินทรีย์เซรามิกฟอสเฟตบนเส้นทางเทคโนโลยีวัสดุสะอาด และ (Prof. Paresh Narayan บรรยายเรื่องความร่วมมือนวัตกรรมและการลงทุน นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดแสดงผลงานนิทรรศการด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ที่นำมาใช้ได้จริงโดยได้รับการการันตีจากรางวัลระดับโลก อาทิ อุปกรณ์แจ้งเตือนการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ผลงานวิจัยกังหันน้ำขนาดนาโนสำหรับน้ำตกและคลองส่งน้ำ เป็นต้น รวมไปถึง ผลงานวิจัยรถสายฟ้า ผลงานวิจัยเครื่องรวบรวมขวดและกระป๋องใช้แล้วเพื่อนำไปรีไซเคิล ผลงานวิจัยโอภาปราศรัย (Ophapasai) ซอฟต์แวร์ช่วยเหลือการสื่อสารสำหรับผู้พิการ และผลงานวิจัยเศษวัสดุ EVA และ PVC เหลือใช้ในอุตสาหกรรมเพื่อการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจิ และผลงานวิจัยขนมสุนัข เป็นต้น ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 22 -23 มิถุนายน 2560

ทั้งนี้ ยังมีงานเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 8 โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี พร้อมด้วย ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้การต้อนรับ ซึ่งมีการแสดงของไทยและดนตรีไพเราะมาโชว์ให้ผู้ร่วมงานได้รับชม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *