มหาวิทยาลัยทักษิณ เยี่ยมชม คณะสถาปัตย์ฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำโดย อ.อาณัฏ ศิริพิชญ์ตระกูล รองคณบดีฝ่ายแผน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยได้มีการนำเสนอผลงานในการดำเนินงานปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งพาคณะศึกษาดูงาน เยี่ยมชม ฟังการบรรยายสาธิตการใช้งานเครื่องจักรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของนักศึกษาภายในคณะ ในการนี้ยังได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงการดำเนินงานบริหารคณะ และความร่วมมือระหว่างคณะที่จะดำเนินการต่อไป
ที่มา : งานสื่อสารองค์กรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *