ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน จากประเทศเอสโตรเนีย

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าพูดคุยพร้อมให้คำแนะนำ Ms.Cornelia Kangur และ Ms.Anna-Marie Badasjan ได้รับทุน Erasmus+ Programme นักศึกษาแลกเปลี่ยน ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ TTK University of Applied Sciences ประเทศเอสโตรเนีย ซึ่งมีความประสงค์เลือกเข้าศึกษาต่อ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ในภาคเรียนที่ 1/2560 โครงการแลกเปลี่ยนจะช่วยให้นักศึกษาเพิ่มพูนทักษะในการใช้ภาษา เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จากสถานการณ์จริง สัมผัสประสบการณ์การดำเนินชีวิตและวัฒนธรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *