คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรม “รูปแบบกิจกรรมการรับน้องเชิงสร้างสรรค์”

คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรม “รูปแบบกิจกรรมการรับน้องเชิงสร้างสรรค์” โดย ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมให้โอวาทแก่ผู้นำนักศึกษา การจัดโครงการในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้นำนักศึกษาจากสาขาวิชาต่างๆ ได้ทำความรู้จักกันผ่านกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับรุ่นน้องในสาขาวิชาของตนเอง รวมไปถึงการแจ้งข้อควรปฏิบัติและชี้แจงนโยบายในการรับน้องของมหาวิทยาลัย ณ ห้อง R101 อาคารมงคลอาภา วันที่ 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2560

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *