ราชมงคลพระนคร โชว์ผลงานนศ.

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการแสดงผลงานนักศึกษาด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ภายใต้แนวคิด The Debut Project ครั้งที่ 8 โดยจัดแสดงผลงานกว่า 200 ชุด ภายใต้คอนเซ็ปต์ THE IDENTITY OF WORK “ตัวตนในผลงาน” ซึ่งเป็นการนำเสนอความเป็นตัวตนผ่านการออกแบบเครื่องแต่งกายแฟชั่น โดยมีสิ่งที่สำคัญคือผืนผ้าที่ได้ถูกนำมาสร้างสรรค์เพื่อถ่ายทอดความเป็นตัวตน ผ่านกระบวนการศึกษา เรียนรู้การทดลอง ผสมผสานกับแนวคิดทางศิลปะ จนเป็นผลงานการออกแบบที่แสดงออกถึงอัตลักษณ์ของนักศึกษาที่พร้อมก้าวสู่การเป็นนักออกแบบแฟชั่นในอนาคต ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1ศูนย์พณิชยการพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานของนักศึกษา 4 สาขา ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ และสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ สอบถามเพิ่มเติมที่ 02-665- 3777 ต่อ 3010 หรือ http://www.itfd.rmutp.ac.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *