นศ.เพชรราชมงคลพระนคร เตรียมโชว์วัฒนธรรมไทยในต่างแดน

รศ.สุภัทรา โกโศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร” พร้อมมอบโอวาทให้นักศึกษาที่ร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่างประเทศ พร้อมข้อคิดในการใช้ชีวิต ขณะอยู่ต่างประเทศ ว่าโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อตอบโจทย์อุดมศึกษาไทยในเรื่องของการเตรียมความพร้อมให้แก่บัณฑิตไทย เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้นักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถพิเศษ นอกเหนือจากความรู้ที่ได้รับในชั้นเรียน ได้พัฒนาไปสู่ความเป็นบัณฑิตพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเปิดโอกาสให้ได้รับประสบการณ์ตรง มีโลกทัศน์กว้างไกลจากการฝึกอบรมและศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่างประเทศ เพื่อพัฒนาสมรรถนะที่เพียงพอต่อการแข่งขันกับบัณฑิตจากประเทศเพื่อนบ้าน เมื่อประเทศไทยก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งนักศึกษาจะได้รับการส่งเสริม เรียนรู้กติกาและวัฒนธรรมสากล เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจในวัฒนธรรมและการใช้ชีวิตของประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงได้สร้างทักษะการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม ตลอดจนสร้างเสริมสมรรถนะด้านการสื่อสารโดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ภาษาที่สองและสาม เพื่อการสื่อสารระดับสากล อีกทั้งยังได้เสริมสร้างให้เกิดจิตสำนึกในความเป็นไทย มีความภูมิใจในการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยสู่ประชาคมอาเซียน
ทั้งนี้นักศึกษาจะเดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่างประเทศ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีการอาชีพหนานหนิง (Nanning College for Vocational Technology) เมืองหนานหนิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 8-21 พฤษภาคม 2560 และกลุ่มที่สอง เดินทางไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ วิทยาลัยบาหลีโพลีเทคนิค (Bali State Polytechnic) ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 21-31 พฤษภาคม 2560

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *