ม.ราชมงคลพระนครเตรียมพร้อม กิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ 2560 ไม่เกิน 2 อาทิตย์หลังเปิดเทอม

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำนักศึกษาเพื่อเป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ เพื่อให้ผู้นำนักศึกษาได้เพิ่มทักษะกระบวนการด้านการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์เชิงบวก และสามารถเป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ให้แก่นักศึกษาใหม่ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ด้านการช่วยเหลือเอื้ออาทรผู้อื่น และมีจิตอาสาหรือจิตสาธารณะ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษารุ่นน้องและนักศึกษารุ่นพี่ โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากทีมศรีสันฯ มาให้ความรู้ เรื่องทักษะกระบวนการคิด การวางแผน กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การละลายพฤติกรรม รวมไปถึงแนวทางการคิดเพลงใหม่ๆ ที่สะอาด และสร้างสรรค์ กำหนดจัดระยะที่1 เมื่อวันที่ 17 – 19 เมษายน 2560 ณ โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ส่งผลให้ได้แกนนำนักศึกษา จำนวน 75 คน ที่สามารถถ่ายทอดกระบวนการจัดกิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์ ขยายผลให้แก่ รุ่นพี่ผู้เข้ารับการอบรมในระยะที่ 2 จำนวน 200 คน ระหว่างวันที่ 3 – 5 พฤษภาคม 2560 ณ ห้อง R101 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร

ในการนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ให้นโยบาย เรื่องการรับน้อง ประจำปีการศึกษา 2560 “ขอให้เน้นสร้างความประทับใจให้แก่รุ่นน้อง ด้วยกิจกรรมที่สร้างสรรค์ เช่น กิจกรรมจิตอาสา สร้างจิตสำนึกร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัย และฝากนักศึกษาที่เข้าร่วมการอบรมวันนี้ให้นำความรู้ และทักษะการจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ไปเผยแพร่แก่เพื่อนๆ ที่ไม่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมฝากนักศึกษาช่วยกันเป็นหูเป็นตา หากพบพฤติกรรมการรับน้องที่ไม่เหมาะสม ขอให้แจ้งมหาวิทยาลัยทราบด่วน”

อนึ่ง กิจกรรมดังกล่าว อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า พร้อมด้วยผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ซึ่งร่วมรับฟังนโยบายการรับน้อง ประจำปีการศึกษา 2560 และจะได้ขยายผลสู่ผู้ปฏิบัติระดับรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ของทั้ง 9 คณะ รวมถึงรุ่นพี่ของทุกสาขา ที่กำลังเตรียมการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และกิจกรรม “รับน้องใหม่” อย่างสร้างสรรค์ โดยมีคู่มือการจัดกิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรค์ เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป

ที่มา : งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *