ราชมงคลพระนคร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ


ผศ.ปานทิพย์ ผดุงศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ แก่บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ซึ่งจัดโดยงานพัฒนาบุคคล กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อให้มีความรู้และทักษะอันจะส่งผลให้เพิ่มศักยภาพในการทำงานโดยใช้กระบวนการ เทคนิค เครื่องมือ วิธีการ รวมถึงช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ขณะเดียวกันการพัฒนาบุคลากรที่ดีจะส่งผลให้มีความก้าวหน้าในการทำงานมีศักยภาพสูงขึ้น รวมถึงการสร้างแรงจูงใจ เกิดความภักดีต่อองค์กรและสามารถนำไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของการพัฒนาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี อาจารย์บุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย ผู้เชี่ยวชาญหลักสูตรโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ ที่ปรึกษาสำนักบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรให้ความรู้ ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *