ปิดโครงการ “ค่ายภาษาอังกฤษ”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวปิดโครงการ “ค่ายภาษาอังกฤษ” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 -25 พฤษภาคม 2560 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน (ฟัง พูด อ่าน และเขียน) ผ่านการทำกิจกรรมที่หลากหลาย พร้อมทั้งฝึกทักษะด้านอื่นๆ อีกมากมาย เช่น การเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม การแสดงความคิดเห็น เป็นต้น จากเจ้าของภาษาประเทศสหรัฐอเมริกา ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อเร็วๆนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *