ราชมงคลพระนคร ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ ฝ่ายครัวการบินไทย สุวรรณภูมิ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ คุณวรางคณา ลือโรจน์วงศ์ ฝ่ายครัวการบินไทย สุวรรณภูมิ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพคุณภาพมาตรฐานสากล พร้อมเข้าสู่อาชีพคหกรรมศาสตร์ที่มีความรู้ มีทักษะวิชาชีพด้านการผลิตอาหารบริการสายการบิน ที่มีประสบการณ์ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม และพร้อมปฏิบัติงานได้ทันทีหลังสำเร็จการศึกษา โดยการลงนามความร่วมมือได้ร่วมร่างหลักสูตรอุตสาหกรรมบริการอาหารระบบ ทวิภาคี แขนงวิชาการผลิตอาหารเพื่อบริการสายการบิน ซึ่งจะก่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตนักปฏิบัติการที่มีมาตรฐานฝีมือ มีใบรับรองการผ่านงานของฝ่ายครัวการบินไทย ที่จะส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพแรงงานไทยให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานด้านอุตสาหกรรมบริการสายการบินที่มีศักยภาพต่อการพัฒนาประเทศ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ราชมงคลพระนคร ศูนย์โชติเวช

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *