ราชมงคลพระนคร อบรมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์

ผศ.รัมภา สุวรรณพฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการ ฝึกอบรมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ โดยมีนายธานี สุคนธะชาติ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าวิถีพอเพียงในยุค 4.0 การผลิตบรรจุภัณฑ์ในระบบออฟเซต หรือกระบวนการหลังการพิมพ์ (Die cut) ณ ห้องปฏิบัติการบรรจุภัณฑ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *