ราชมงคลพระนคร ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ “ภักดีภูมินทร์” 9,999 ดอก

รศ.สุภัทรา โกโศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ “ภักดีภูมินทร์” 9,999 ดอก ในกิจกรรม “ดอกไม้จันทน์ ผูกพันใจ ถวายอาลัย แด่…พ่อหลวง” เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หอประชุมดีฮอลล์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ ตั้งแต่ 24 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2560

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *