ราชมงคลพระนคร จับมือกระทรวงแรงงาน-สถานประกอบกิจการ พัฒนาฝีมือแรงงานชั้นสูง

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและพัฒนาฝีมือแรงงานสาขาเทคโนโลยีชั้นสูง ระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สถานประกอบกิจการและมหาวิทยาลัยจำนวน 200 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานไทยให้มีทักษะฝีมือรองรับต่อการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจในยุคประเทศไทย 4.0 ซึ่งมีพลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธาน ณ ห้องประชุมจอมพลป.พิบูลสงคราม อาคารกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงงาน เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *