ราชมงคลพระนคร ร่วมกับ 4 บริษัทเอกชน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับ 4 บริษัทเอกชน ได้แก่ บริษัททริปเปิล วี บรอดคาสท์ จำกัด (ไทยรัฐทีวี) บริษัทไลท์เฮ้าส์ ฟิล์ม เซอร์วิส จำกัด  บริษัทแอกเซส แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด บริษัทอิเมจิแมกซ์ จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ซึ่งมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เป็นประธานในการลงนาม การจัดงานครั้งนี้มุ่งหวังที่จะพัฒนาความรู้ทางด้านวิชาการ การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ผลิตบุคลากรด้านนิเทศศาสตร์ ให้มีความรู้ความสามารถก้าวนำความเปลี่ยนแปลงของยุค และพัฒนาบัณฑิตได้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการทางโทรทัศน์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ราชมงคลพระนคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *