ราชมงคลพระนคร จัดประชุมวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2


ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 2 (2nd RMUTP Conference on Engineering and Technology) ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น7 อาคารกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ประกอบด้วย การมอบรางวัลบทความวิจัยดีเด่น การบรรยายเรื่อง “การเป็นวิศวกรในยุคอุตสาหกรรมไทยแลนด์ 4.0” จาก ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง การบรรยายเรื่อง “งานวิจัยสู่ความมั่งคั่ง” จาก ศ.ดร.โกสินทร์ จำนงไทย อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี การบรรยายเรื่อง “การพัฒนางานด้านวิศวกรรมของประเทศไทย” จาก คุณอโศก อุปัทยา รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และการนำเสนอบทความด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *