โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจสอบแบบไม่ทำลายหลักสูตร “Visual Inspection Level-II”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจสอบแบบไม่ทำลาย หลักสูตร “Visual Inspection Level-II” จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ และ ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้ความรู้ทางด้านการตรวจสอบแบบไม่ทำลายแก่บุคลากรของสถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและผู้ที่มีความสนใจ สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย คณะและภาคอุตสาหกรรม และประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรมให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเกิดความรู้และทักษะด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรม ตลอดจนสามารถดำเนินการ การควบคุมคุณภาพและการประเมินอายุของโรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ​นอกจากนี้ อธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้ร่วมหารือกับ ผู้บริหารและตัวแทนจากสถานประกอบการ บริษัท ฤทธา จำกัด บริษัท ทีเบลโก้ จำกัด บริษัท ไทยมารีนโพรเทคชั่น จำกัด บริษัท ชวนิชย์ จำกัด บริษัท เอ็นดีที อินสตรูเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เมก้า แอดวานซ์ จำกัด บริษัท โปรลอก ไทเทเนียม คอร์เปอเรชั่น จำกัด ถึงแนวทางการสร้างและพัฒนาบัณฑิตที่ตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริงของภาคอุตสาหกรรม ตลอดจน แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรที่อยู่ในและนอกระบบสถานประกอบการ รวมถึงแนวทางการทำงานวิจัยและพัฒนา อันจะก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นรูปธรรมต่อการพัฒนาประเทศ ระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่มา: งานสื่อสารองค์กร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *