ราชมงคลพระนคร ร่วมกับเทศบาลเกาะสีชัง วิจัยจัดการพลังงานไฟฟ้า

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการจัดการพลังงานไฟฟ้า กับนายดำรงค์ เภตรา นายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ณ ราชมงคลพระนคร เมื่อเร็วๆ นี้ โดยรศ.สุภัทรา กล่าวถึงความร่วมมือนี้ว่า บนเกาะสีชัง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก ทำให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าบนเกาะมีมากขึ้น ทางเทศบาลจึงได้มีการจ่ายกระแสไฟด้วยระบบเคเบิลใต้น้ำที่ลากจากฝั่ง แต่พบปัญหาบ่อยครั้งจากเรือสินค้าที่ทอดสมอ และทำให้สายเคเบิลใต้น้ำขาด ซึ่งใช้ระยะเวลาในการซ่อมนานและมีอัตราค่าซ่อมสูง ดังนั้นการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมมือในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ด้านการบริหารและการจัดการพลังงานไฟฟ้า ร่วมถึงพัฒนาบุคลากรถ่ายทอดประสบการณ์ซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายการทํางานในด้านต่าง ๆ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับ เทศบาลตําบลเกาะสีชัง เช่น การศึกษา ค้นคว้า การทําวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมร่วมกัน อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยได้ตั้งกลุ่มนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อวิจัยสารตั้งต้นที่ใช้ในการผลิตไฮโดรเจน และกระบวนการการแยกไฮโดรเจน และการตั้งศูนย์รับรอง Certify ไฮโดรเจน , center lab , หลักสูตร เป็นต้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *