แลกเปลี่ยนเรียนรู้สหกิจศึกษาของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี วัชระ โพธิสรณ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิด “โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สหกิจศึกษาของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์” เพื่อให้นักศึกษาได้มาแลกเปลี่ยน ความรู้ ประสบการณ์ ปัญหา อุปสรรค หลังจากปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ตลอด 4 เดือนที่ผ่านมา เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู้ตลาดแรงงานในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร

ที่มา : งานสื่อสารองค์กร คณะศิลปศาตร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *