โครงการฝึกอบรมพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง ยุค 4.0 รุ่นที่ 1

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับผิดชอบการดำเนินโครงการฝึกอบรม หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง ยุค 4.0 รุ่นที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง ยุค 4.0 รุ่นที่ 1 ให้กับผู้บริหารและพนักงานของบริษัทสตาร์มาร์คแมนูแฟคเชอร์ริ่ง จำกัด และบริษัทในเครือฯ ซึ่งกิจกรรมภายในโครงการเป็นการฝึกอบรมในหัวข้อ “Innovation Management : การบริหารจัดการนวัตกรรม” โดย ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ และ หัวข้อ “Industry 4.0 Transformation : การขับเคลื่อนสู่อุตสาหกรรม 4.0 เพิ่มผลิตภาพอนาคต” โดย ผศ.ดร.สมศักดิ์ มีนคร อาจารย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และที่ปรึกษาบริษัทเอกชน และกรมการอุตสาหกรรมทหาร
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงาน ณ บริษัทสตาร์มาร์คแมนูแฟคเชอร์ริ่ง จำกัด เมื่อวันที่ 6-7 พฤษภาคม 2560

ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *