แนวคิดและหลักการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

สำนักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา โดยผศ.สุใจ พระเจิมกุล ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยาย เรื่องแนวคิดและหลักการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ในวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *