อบรมพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560

กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดอบรมพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและนำความรู้ไปดำเนินงานด้วยความถูกต้อง ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *